Zatmelovací kapalina Castorit All Speed 1L

 

Zatmelovací kapalina Castorit All Speed 1L

Dostupnost: skladem

Cena tohoto produktu je k dispozici pouze přihlášeným partnerům

Zaregistrujte se jako velkoobchodní zákazník/partner!

Budete pak mít přístup k cenám produktů určených výhradně pro naše dealery a budete je moci také v našem e-shopu objednávat.
105-745-00
Zatmelovací kapalina Castorit All Speed 1L

Zatmelovací kapalina Castorit All Speed 1L - popis produktu:

Dentaurum Castorit® All Speed je zatmelovací hmota určená pro zhotovení korunek a můstků, je přizpůsobená především požadavkům rychlého vyhřívání v oblasti slitin bez obsahu drahých kovů.

Vysoké hodnoty celkové expanze a možnost volby programu vyhřívání bez negativního ovlivnění přesnosti rozměrů a při zachování stabilní vysoké hladkosti povrchu - to jsou přednosti této zatmelovací hmoty. Mezi přednosti patří rovněž možnost univerzálního použití. Plné využití vysoké kvality, které je možné při lití dosáhnout, je podmíněno dodržením následujícího návodu.

Upozornění:

  • Zatmelovací hmota obsahuje křemičitou mouku. Vyvarujte se inhalace prachu (nebezpečí silikózy).
  • Při rychlém vyhřívání se nesmějí dveře pece otevřít dříve než 15 minut po vsazení licích kroužků.

 

Obecné pokyny k řízení expanze:

Mísicí tekutina:

Mísicí tekutina pro Castorit® all speed je dodávána jako koncentrát a je nutno ji pro jakékoli použití zředit.

Zředěním destilovanou vodou až na 30% je možné řídit celkovou expanzi zatmelovací hmoty z max. 3,3% až na 1,3%.

Stanovení přesné hodnoty zředění pro různé slitiny nebo pro různé oblasti použití není možné. Na expanzi a tudíž i na rozměrovou přesnost má vliv příliš mnoho faktorů.

Aby bylo přesto možné trvale reprodukovat hodnotu stanovenou jako ideální zředění pro tu kterou oblast použití, věnujte pozornost níže uvedeným faktorům:

Teplota skladování a zpracování:

Vyšší teplota při zpracování → menší expanze

Nižší teplota při zpracování → větší expanze

Ideální teplota při zpracování se pohybuje mezi 18°C a 22°C. Ideální je skladování zatmelovací hmoty a mísící tekutiny v klimatizované (klimatizační) skříni. Další možností je chlazení tekutiny v lednici.

Pozor !

Mísicí tekutina je citlivá na mráz. Neskladovat při teplotě nižší než 5°C, ani ji při těchto podmínkách nepřevážet.

Mísení zatmelovací hmoty:

Mísicí tekutinu zřeďte destilovanou vodou na požadovanou koncentraci. Dodržte přesně předepsaný poměr a použijte čistou odměrku. Jak doba mísení, tak i geometrie a rychlost otáček mísicího zařízení mají podstatný vliv na tuhnutí a tím i na expanzi zatmelovací hmoty.

Proto je třeba vždy dodržet konstantní dobu mísení.

Delší doba mísení zlepšuje kvalitu povrchu a zmenšuje expanzi.

Kratší doba mísení snižuje kvalitu povrchu a zvyšuje expanzi.

Modelace:

Modelace korunkových a můstkových struktur je ovlivněna nejenom individuálním způsobem práce, ale záleží i na použitém vosku.

Korunky, pod napětím usazené na pahýlu, vyžadují vyšší expanzi zatmelovací hmoty, což má negativní  dopad na celkové dosazení můstku. Při použití modelovací umělé hmoty je třeba zohlednit ten fakt, že umělá hmota brzdí tuhnutí zatmelovací hmoty a tudíž je třeba pracovat s vyšší koncentrací mísicí tekutiny -

viz pokyny výrobce umělé hmoty.

Systém licích kroužků:

Použitý systém licích kroužků má vliv na expanzi zatmelovací hmoty. Kovové kroužky s vložkou pozitivně ovlivňují expanzi obzvláště u větších můstků. Maximálním způsobem se tak zamezí nadměrné lineární expanzi, která vede k rozměrovým nepřesnostem můstků. Stabilita kroužků je při rychlém vyhřívání ovlivněna pozitivně.

Tuhnutí zatmelovací hmoty pod tlakem

Tuhnutí zatmelovací hmoty pod tlakem má určitý vliv na chování při expanzi, a sice celkovou expanzi zmenšuje.

Vzhledem k tomu, že se pracuje při různých hodnotách tlaku a často i s nedostatečně těsnými tlakovými nádobami, dochází u odlitku k nadměrnému pnutí. Z tohoto důvodu se použití tohoto postupu nedoporučuje.

Velikost licích kroužků

Rozdílné velikosti licích kroužků vedou k odchylným teplotám tuhnutí. Čím je kroužek větší, tím vyšší je teplota tuhnutí a tím i celková expanze zatmelovací hmoty.

Slitiny

V závislosti na složení slitiny a na intervalu tavení se vyskytují velmi rozdílné kontrakce dentálních slitin.

Expanze zatmelovací hmoty, nezbytná k dosažení přesného dosazení odlitku, se pohybuje v rozmezí cca 1,3% až 3,3%.

Zředěním mísící tekutiny určíme v tomto intervalu příslušnou ideální hodnotu.

Na základě výše uvedených faktorů, které se liší laboratoř od laboratoře, uvedeme pouze informace o skutečně nutném zředění mísicí tekutiny pro tu kterou oblast použití.

Doporučení představují střední hodnoty vycházející ze zkušeností firmy Dentaurum a komerčních laboratoří, a je možné je podle potřeby jednotlivých případů zvýšit či snížit.

Vlivem podstatně vyšší celkové expanze při použití slitin NEM (bez obsahu drahých kovů) je působení výše uvedených vlivů zesíleno, což bude vyžadovat určitou úpravu.

Čím přesněji budou tyto faktory zohledněny, tím konstantnějších výsledků je možné dosáhnout při vytvoření jednotných laboratorních a zpracovatelských podmínek.

Pro snadnější odměření požadované koncentrace Vám bezplatně dodáme mísící lahve (obj.č. 105-746-00).

Tyto lahve je možné označit štítky a používat jako požadovaný koncentrát pro příslušnou oblast.

Dalším pomocným prvkem je tabulka (obj.č. 105-747-00), kterou si můžete rovněž bezplatně objednat. Do tabulky se vepíší příslušné hodnoty, stanovené pro tu kterou oblast použití. Tabulku je možné upevnit na zeď vedle mísícího zařízení.

Zpracování:

Příprava modelace ve vosku:

Systém licích kanálků závisí na tom, jaká slitina a jaké licí zařízení se použijí. Osvědčilo se příčné upevnění s dostatečným průřezem. Celkový model odvážíme a spočítáme potřebné množství kovu.

Systém licích kroužků:

Kovový licí kroužek se suchou vložkou.

Vložka musí být ukončena zároveň s horním okrajem kroužku.

3-dílné kroužky - 1 vrstva, 6-dílné a 9-dílné kroužky - 2 vrstvy (vložku můžeme adaptovat na stěny kroužku

pomocí vazelíny). Objekty určené k lití umístíme do licího kroužku tak, aby byly od jeho ostění vzdáleny alespoň 5 mm, zakryty zatmelovací hmotou v tloušťce 5-8 mm. V případě rychlého vyhřívání nepoužívat silikonové kroužky !

Uvolnění vosku (odmaštění):

Voskové objekty lehce nastříkejte "Lubrofilmem" a nechte dobře vyschnout (V každém případě je třeba se vyvarovat zbytků alkoholu, je možné provést opatrné očištění stlačeným vzduchem).

Teploty při zpracování:

Prášek zatmelovací hmoty smísený s mísící tekutinou by měl mít teplotu v rozmezí od 18°C do 22°C. Mísící tekutinu podle aktuálních klimatizačních podmínek ochlaďte nebo použijte klimatizační skříň.

Dbejte na stejnoměrnou teplotu na pracovním místě a na místě zatmelování!

Směšovací poměr: 100g prášku : 26ml mísicí tekutiny

3  kroužek 150g : 39ml (prášek : tekutina)

6  kroužek 300g : 78ml

Doporučená koncentrace tekutiny:

Údaje se vztahují na upravenou modelaci ve vosku (viz výše), oblast použití: korunky a můstky.

Mísicí zařízení: otáčky 360 ot/min.

Speciální aplikace jako např. teleskopické, konusové korunky, inleye atd. vyžadují zpravidla menší úpravu koncentrace.

Zpracování odpovídá instrukcím uvedeným v návodu k použití.

Oblast použití Koncentrace mísicí tekutiny

Co/Cr, Ni/Cr cca 70%

slitiny s obsahem drahých kovů (nízký bod tavení) cca 40%

slitiny s obsahem drahých kovů (slitina pro napálení keram. hmot) cca 50%

Co/Cr, Ni/Cr - konusové, teleskopické (vosk / umělá hmota) cca 80% až 100%

Koncentrace mísicí tekutiny 3  kroužek

(150g : 39ml)

100g : 26ml

koncentrát : dest. voda koncentrát : dest. voda

  • 40% 16ml : 23 ml 10ml : 16ml
  • 50% 19,5ml : 19,5ml 13ml : 13ml
  • 60% 23ml : 16ml 16ml : 10ml
  • 70% 27ml : 12ml 18ml : 8ml
  • 80% 31ml : 8ml 21ml : 5ml
  • 90% 35ml : 4ml 23ml : 3ml
  • 100% 39ml : 0ml 26ml : 0ml

Mísení:

Mísicí tekutinu zřeďte destilovanou vodou na požadovanou koncentraci.

Dodržte přesně uvedený poměr, odměřujte čistou odměrkou.

Odměrku (obj.č. 105-995-00) Vám rádi bezplatně zašleme.

Čistou a suchou nádobu na mísení (bez zbytků sádry) nejdříve naplňte tekutinou, přidejte prášek a špachtlí dobře promíchejte. Poté umístěte do vakuového mísicího zařízení s otáčkami 360 ot/min na dobu 60 sekund

 

Doba mísení: 60 sekund (při 360 ot / min)

Doba zpracování při 20°C: 6 až 7 minut

Zatmelení:

Střásací (formovací, vibrační) stroj nastavte na slabé vibrace a plynule naplňte licí kroužky.

Vyhněte se dodatečnému setřásání !

Nepoužívat zatmelení pod tlakem !

Doba tuhnutí a vyhřívání licích kroužků:

a) rychlé vyhřívání:

Doba tuhnutí 20 až 30 minut

Pokud by licí kroužek stál déle než 30 minut, použijte program klasického vyhřívání !

Kroužky je třeba na horní straně upravit (nasucho zbrousit) !

Licí kroužky postavte do pece ústím dolů, přičemž pec musí být předehřátá na konečnou teplotu !

CoCr / Ni/Cr: 900°C až 950°C

Drahé kovy: 700°C až 750°C

Drahé kovy, slitiny určené pro napálení dalších vrstev: 800°C až 850°C

Dveře pece znovu otevřete nejdříve po 15 minutách ! (Nebezpečí požáru v důsledku vyšlehnutí plamenů !)

Udržení konečné teploty podle velikosti licích kroužků a jejich množství:

1 a 3 kroužek: min. 40 minut

6 a 9  kroužek: min. 60 minut

b) konvenční vyhřívání: (přes noc)

Doba tuhnutí: min. 40 minut. Zamezte vyschnutí licích kroužků! Kroužky postavte ústím dolů do studené pece.

Udržujte na 250°C 1 hodinu !

V závislosti na slitině se konečná teplota pohybuje mezi 700°C až 950°C.

Nárůst teploty 5°C / min.

Konečnou teplotu udržujte – v závislosti na velikosti licích kroužků – 30 až 60 minut.

Ochlazování

Kroužek nechte po odlití vychladnout na pokojovou teplotu.

Opatrně jej vyjměte (nepoužívejte kladívko) a opískujte.

Na opískování použijte podle typu slitiny: kysličník hlinitý 50μm až 125 μm při tlaku cca 4 až 6 bar.


Skladovatelnost: prášek – 24 měsíců při skladování v suchu

tekutina – 18 měsíců (citlivá na mráz)

Rozbor příčin vad:

Informace o možných příčinách vad a jejich odstranění v rámci celého spektra techniky korunek a můstků

najdete v naší brožuře „Rozbor příčin vad v technice korunek a můstků “. Tuto brožuru si můžete bezplatně

objednat pod číslem 989-807-20.

Charakteristika materiálu

Podle normy DIN EN ISO 9694: (liquid 100%)

Začátek tuhnutí: 8 minut

Pevnost v tlaku: 9 – 11 Mpa

Tekutost: 120 – 140 mm

Termická expanze: 0,80%

Lineární expanze tuhnutí: 2,5%

(podle normy DIN 13919 část 2)

Zatmelovací hmota odpovídá normě DIN EN ISO 9694

Výrobce: Dentaurum


Naše zboží